ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    อบรมครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    นวพร ศรีวิชัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 40000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย มีผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการวิเคราะห์สุขภาวะของเด็กและวัยรุ่นไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ประเทศไทย พ.ศ. 2552 พบว่า เด็กไทยอายุ 1-12 ปี บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอคิว อีคิว เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านสภาวะร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การอบรมเลี้ยงดู และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเด็ก หากเด็กไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูที่เหมาะสมเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอาจเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการใช้ความรุนแรงในสังคม ปัญหาการฆ่าตัวเองและผู้อื่น