ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    อบรมพ่อแม่/ผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    นวพร ศรีวิชัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 3600 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย มีผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการวิเคราะห์สุขภาวะของเด็กและวัยรุ่นไทย ราชวิทยาลัยกุมารแทพย์ประเทสไทย พ.ศ. 2552 พบว่า เด็กไทยอายุ 1-12 ปี บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ การบริโภคน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการด้านสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ช้ากว่าปกติและค่อนข้างช้ามากกว่า 1 ใน 5 ของประชากร และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กพบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ได้รับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กยังไม่มากนัก