ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ปรับตัว ปรับใจ ตามวัยสดใส
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 10150 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลต้องปรับตัวเพื่อให้ตามทันกระแสสังคม โดยทั่วไปแล้วการปรับตัวทางสังคมย่อมเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยและในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่กำลังอยู่ช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ดังนั้นบุคคลในวัยนี้จึงมักประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและพัฒนาการตามวัยในด้านต่างๆ อย่างมาก โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งที่มีภาระหน้าที่ในการอบรมและพัฒนาเยาวชน งานบริการแนะแนวมีบทบาทสำคัญในการจัดประสบการณ์ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนวัยรุ่นให้ได้เรียนรู้ทักษะในการปรับตัวทางสังคม ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างพื้นฐานทัศนคติในการพิจารณาตนเองและผู้อื่นอันเป็นวิถีการหนึ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข