ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    Parent training สำหรับพ่อแม่ "Happy Family"
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    นวพร ศรีวิชัย
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 13600 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        จากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสังคมไทย มีผลกระทบบต่อสุขภาพวะของเด็กไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการวิเคราะห์สุขภาพวะของเด็กและวัยรุ่นไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ประเทศไทย พ.ศ. 2552 พบว่า เด็กไทยอายุ 1-12 ปี บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่ การบริโภรคน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ผลการประเมินความสามารถทางด้านสติปัญญาของเด็ก พบว่า เด็กส่วนมากมีระดับพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในเณฑ์ช้ากว่าปกติ และค่อนข้างช้ามากกว่า 1 ใน 5 ของประชากร และด้านครอบครัว พบว่า ดัชนีความอบอุ่นของครอบครัวไทยลดลงจากร้อยละ 67.8 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 58.7 ในปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการเลี้ยงดูและการสื่อสารพูดคุยหรือสั่งสอนลูกหลานมีน้อยลง ซึ่งจากการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2544 และ 2549 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า พ่อแม่ (วัย 25-59 ปี) ประกอบอาชีพนอกบ้าน ทำงานในระบบและทำงานนอกระบบเฉลี่ยวันละ 7.4-9.9 ชั่วโมง ใช้เวลาดูแลสมาชิกครอบครัวเฉลี่ยวันละ 2.2 - 3.2 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของเด็กไทยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมากขึ้น จึงทำให้เด็กมีปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต การทำร้ายร่างกายและความรุนแรง ฯลฯ และทำให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและถูกดำเนินคดีมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งพบว่าเด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดียาเสพติดสูงที่สุดถึงร้อยละ 35.1 ใน พ.ศ. 2541-2550 รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์