ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    บริการวิชาการประสานความร่วมมือ
ปีการศึกษา   ::    2555
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    พรพักตร์ สุรำไพ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 14000 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        การเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญทุกๆ ด้นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุขสบายมากยิ่งขึ้น การติดต่อคมนาคมมีความสะดวกขึ้น นอกจากผลดีแล้วยังมีผลกระทบมากมายตามมา คือ มีผลกระทบต่อครอบครัว ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากภาวะเศรษบกิจ ต้องใช้จ่ายมากยิ่ง จึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินตราในการใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เวลาในการใส่ใจสุขภาพน้อยลงและการร่วมกิจกรรมของครอบครัวน้อยลง มีผลให้ครอบครัวมีปัญหา เรื่องเศรษฐกิจ เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว ส่งผลให้เกิดความรุนแรงตามมาและทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข และโรคที่พบในปัจจุบัน เป็นโรคที่สามารถป้งกันอได้ และขาดการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ