ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    เยาวชนหนองใส ใส่ใจสุขภาพ
ปีการศึกษา   ::    2557
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    พรรณวรดา สุวัน
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 30180 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปัญหาของเด็กนักเรียนในปัจจุบันพบว่ามีหลายด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและอื่นๆ ซึ่งสาเหตุของปัญหาเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนไป บริบทของชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ครอบครัว รวมทั้งปัจจัยด้านบุคคลของเด็กเอง ซึ่งปัญหาที่น่าเป็นห่วงในระดับสูง คือ ปัญหาด้านยาเสพติดที่ได้กลายเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกและระดับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้ยาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในเด็กที่มีอายุต่ำลงไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากภาวะที่ครอบครัวมีปัญหาหรือจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และความต้องการตามปกติของวัยรุ่นเอง เช่น อยากลองอยากรู้สิ่งใหม่ๆ จนทำให้ถูกชักจูงได้ง่าย ต้องการสร้างเอกลัษณ์ให้กับตนเองและกลุ่ม ซึ่งลักษณะดังที่กล่าวมาของวัยรุ่นและช่วงวัยเด็กของวัยรุ่นทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินชีวิตได้ และยาเสพติดก็แพร่ระบาดเข้ามาสู่กลุ่มประชากรวัยรุ่นได้โดยง่าย