ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    สร้างรอยยิ้ม....ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    วนิดา หาจักร
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 4400 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมกำลังกลายเป็นปัญหาสำหรับของผู้หญิง สถานการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งที่พบในหญิงไทย โดยสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด การรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านม รังสิวิทยา การใช้เคมีบำบัดและฮอร์โมนบำบัด แต่การรักษาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสุขภาพของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย ซึ่งอันตรายและโรคมะเร็งเต้านมมีความร้ายแรง การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การค้นหาโรคให้พบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจและสังเกตความผิดปกติของเต้านม โดยตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละครั้ง ซึ่งพบว่าเป็นวิธีการตรวจที่ไม่ยุ่งยาก และมีความปลอดภัยสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษใดๆ ประหยัดเวลา และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองจะมีความไวโดยเฉลี่ยประมาณ 20-30 ดังนั้นผู้หญิงต้องตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม และตรวจหามะเร็วเต้านมอย่างสม่ำเสมอ และวิธีการตรวจต้องถูกต้อง เพื่อจะได้พบสิ่งผิดปกติของเต้านมเสียตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งสามารถรักษามะเร็งได้หายขาดหรอืเกือบหายขาดได้ ดังนั้นคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ "สร้างรอยยิื้ม...ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม" เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการเห็นความสำคัญในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยการให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง