ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ปันใจให้รัก บ้านอุบลฮักแพง
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณิชาภัทร มณีพันธ์
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 9300 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        ปัจจัยนี้ ปัญหาด้านเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ทำให้มีผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปรวมทั้งคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จึงเป็นภาวะต่อครอบครัวที่ต้องดูแลด้านต่างๆ ให้กับคนพิการรวมทั้งสถานบำบัดฟื้นฟูผู้พิการต่างๆ โดยผู้พิการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ส่งผลให้การแสดงออกด้านกระบวนการคิด อารมณ์ พฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม มีความรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่ายต่อชีวิต ขาดกำลังใจในการดำรงชีวิต บางคนถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป