ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    ตรวจคัดกรองสุขภาพ ห่างไกลโรค
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    กาญจนา อยู่เจริญสุข
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 5625 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        การส่งเสริมสุขภาพเป็นการเอื้ออำนวยให้มีสภาวะร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ในสังคมที่สมบูรณ์ ในสภาพสังคมปัจจุบัน การทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา ขาดการอออกำลังกาย มลพิษต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม หรือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ร่างกายอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยได้ การตรวจสุขภาพปฏิบัติตัวได้เหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของดรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก จึงเป็นการอำนาจความสะดวกในการรับบริการตรวจสุขภาพและทำให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพตามบริบทของแต่ละบุคคลได้ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาาลัยราชธานี จึงได้จัดทำ "โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ ห่างไกลโรค" ขึ้น