ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
          

โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชธานี
ชื่อโครงการบริการวิชาการ   ::    เด็กไทยยุคใหม่ สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง
ปีการศึกษา   ::    2556
หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ   ::    ณิชา ว่องไว
ผู้ร่วมโครงการวิจัย   ::   
แหล่งเงินสนับสนุน   ::    ภายใน
งบประมาณโครงการ   :: 14850 บาท
สถานะโครงการ   ::    ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
บูรณาการกับการเรียนการสอน   ::   
บูรณาการกับงานวิจัย   ::   
รายละเอียดเพิ่มเติม   ::        จากกระแสโลกาภิวัฒน์ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้วิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนและเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทำให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามา นำไปสู่การเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว สังคมแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ปัญหายาเสพติด ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เพื่อน เอดส์ เพศสัมพันธ์ สุขภาพ จริยธรรม อุบัติเหตุ สื่อยั่วยุ สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนซึ่งมี ช่วงอายุระหว่า 4-12 ปี ซึ่งมีปัญหาที่พบได้บ่อยคือ เด็กแยกตัว เด็กไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ เด็กมีพฤติกรรมเกเร เด็กลักขโมย เด็กก้าวร้าว เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านความคิด เด็กสมาธิสั้น