ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์    
ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท    ปีการศึกษา
 สรุปครุภัณฑ์ตามปีการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
1    เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง 5 รายการ
2    หุ่นปฏิบัติการพยาบาล 44 รายการ
3    วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 229 รายการ
4    วัสดุสิ้นเปลือง 176 รายการ
5    พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 64 รายการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 518  รายการ
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ประเภทครุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลือง ปีการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณท์ จำนวนพร้อมใช้งาน ชำรุด ปีการศึกษา
1    0.9% น้ำเกลือล้างแผล 1000 ml (ขวด) 59163 20 0 2559
2    0.9% น้ำเกลือล้างแผล 1000 ml (ขวด) 60019 20 0 2560
3    0.9% น้ำเกลือล้างแผล 1000 ml (ขวด) 61021 15 0 2561
4    0.9% น้ำเกลือล้างแผล 500 ml (ขวด) 59164 30 0 2559
5    0.9% น้ำเกลือล้างแผล 500 ml (ขวด) 60018 30 0 2560
6    0.9% น้ำเกลือล้างแผล 500 ml (ขวด) 61022 42 0 2561
7    Condom (อัน) 59181 2 0 2559
8    Condom (อัน) 60037 60 0 2560
9    Condom (อัน) 61042 50 0 2561
10    Connector 61043 4 0 2561
11    Didpose syringe ขนาด 3 ml (100/กล่อง) 60038 300 0 2559
12    Didpose syringe ขนาด 3 ml (100/กล่อง) 61044 256 0 2561
13    Didpose syringe ขนาด 5 ml (อัน) 59182 300 0 2559
14    Didpose syringe ขนาด 5 ml (อัน) 61045 6 0 2561
15    Didpossible syringe ขนาด 10 ml (อัน) 59184 250 0 2559
16    Didpossible syringe ขนาด 10 ml (อัน) 60041 300 0 2560
17    Didpossible syringe ขนาด 10 ml (อัน) 61047 357 0 2561
18    Disp.Insulin syringe ขนาด100u/1 ml (อัน) 59183 500 0 2559
19    Disp.Insulin syringe ขนาด100u/1 ml (อัน) 60040 200 0 2560
20    Disp.Insulin syringe ขนาด100u/1 ml (อัน) 61046 431 0 2561
21    Dispose 59154 3 0 2559
22    Dispose Mask (50ชิ้น/กล่อง) 60009 5 0 2560
23    Dispose Mask (50ชิ้น/กล่อง) 61014 2 0 2561
24    Extension tube ขนาด 18 นิ้ว (เส้น) 59185 20 0 2559
25    Extension tube ขนาด 18 นิ้ว (เส้น) 60042 300 0 2560
26    Extension tube ขนาด 18 นิ้ว (เส้น) 61048 297 0 2561
27    Heparin lock (ชิ้น) 59186 5 0 2559
28    Heparin lock (ชิ้น) 60043 45 0 2560
29    Heparin lock (ชิ้น) 61049 42 0 2561
30    Set IV. ผู้ใหญ่ Macrodrip (เส้น) 59190 250 0 2559
31    Set IV. ผู้ใหญ่ Macrodrip (เส้น) 60047 250 0 2560
32    Set IV. ผู้ใหญ่ Macrodrip (เส้น) 61053 273 0 2561
33    Set IV. เด็ก Microdrip (เส้น) 59189 30 0 2559
34    Set IV. เด็ก Microdrip (เส้น) 60046 30 0 2560
35    Set IV. เด็ก Microdrip (เส้น) 61052 29 0 2561
36    Set พ่นยา (อัน) 59187 37 0 2559
37    Set พ่นยา (อัน) 60044 20 0 2560
38    Set พ่นยา (อัน) 61050 12 0 2561
39    Set ให้เลือด (Blood set) (เส้น) 59188 50 0 2559
40    Set ให้เลือด (Blood set) (เส้น) 60045 50 0 2560
41    Set ให้เลือด (Blood set) (เส้น) 61051 32 0 2561
42    Syring ball เบอร์ 1 59367 22 0 2559
43    Vasaline 59155 1 0 2559
44    Vasaline cream (กล่อง) 60010 1 0 2560
45    Vasaline cream (กล่อง) 61014 8 0 2561
46    กระป๋องใส่ปัสสาวะตรวจ 59156 19 0 2559
47    กระป๋องใส่ปัสสาวะตรวจ (ใบ) 60011 19 0 2560
48    ชุดทดสอบซาลิซิลิค 59306 3 0 2559
49    ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร 59304 10 0 2559
50    ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร 59305 30 0 2559
51    ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(สารฟอกขาว) 59303 3 0 2559
52    ถ่าน Panasonic ขนาด c 59363 6 0 2559
53    ถุงดำ 59157 50 0 2559
54    ถุงดำ (ใบ) 60012 50 0 2560
55    ถุงดำ (ใบ) 61015 12 0 2561
56    ถุงมือสะอาดตรวจโรค เบอร์ M (กล่อง) 59198 50 0 2559
57    ถุงมือสะอาดตรวจโรค เบอร์ M (กล่อง) 61059 1 0 2561
58    ถุงรองรับปัสสาวะ(Urine bag) (ใบ) 59199 108 0 2559
59    ถุงรองรับปัสสาวะ(Urine bag) (ใบ) 60055 100 0 2560
60    ถุงรองรับปัสสาวะ(Urine bag) (ใบ) 61060 86 0 2561
61    ถุงอุจจาระ (colostomy bag) (ใบ) 59197 20 0 2559
62    ถุงอุจจาระ (colostomy bag) (ใบ) 60056 20 0 2560
63    ถุงอุจจาระ (colostomy bag) (ใบ) 61061 18 0 2561
64    ท่อช่วยหายใจทางปาก (ET tube) No. 2.5, 3 เด็ก 59202 15 0 2559
65    ท่อช่วยหายใจทางปาก (ET tube) No.6.5, 7 (อัน) 59201 1 0 2559
66    ท่อช่วยหายใจทางปาก (ET tube) No.6.5, 7 (อัน) 60054 1 0 2560
67    ท่อช่วยหายใจทางปาก (ET tube) No.7.5, 8 (อัน) 59200 2 0 2559
68    ท่อช่วยหายใจทางปาก (ET tube) No.7.5, 8 (อัน) 60053 2 0 2560
69    ท่อช่วยหายใจทางปาก (ET tube) No.7.5, 8 (อัน) 61062 36 0 2561
70    น้ำยา Savlon 1000 ml (ขวด) 59165 11 0 2559
71    น้ำยา Savlon 1000 ml (ขวด) 60020 11 0 2560
72    น้ำยา Savlon 1000 ml (ขวด) 61023 13 0 2561
73    น้ำยา โพวิดีน 450 ml (ขวด) 59166 2 0 2559
74    น้ำยา โพวิดีน 450 ml (ขวด) 60021 11 0 2560
75    น้ำยาล้างจาน 59349 3 0 2559
76    น้ำเกลือ 0.9% NSS (IV)100 ml (ขวด) 59158 17 0 2559
77    น้ำเกลือ 0.9% NSS (IV)100 ml (ขวด) 60013 17 0 2560
78    น้ำเกลือ 0.9% NSS (IV)100 ml (ขวด) 61016 13 0 2561
79    น้ำเกลือ 0.9% NSS(IV) 1000 ml (ขวด) 59159 24 0 2559
80    น้ำเกลือ 0.9% NSS(IV) 1000 ml (ขวด) 60014 24 0 2560
81    น้ำเกลือ 0.9% NSS(IV) 1000 ml (ขวด) 61017 9 0 2561
82    น้ำเกลือ 0.9% NSS(IV) 500 ml (ขวด) 59160 15 0 2559
83    น้ำเกลือ 0.9% NSS(IV) 500 ml (ขวด) 60015 15 0 2560
84    น้ำเกลือ 0.9% NSS(IV) 500 ml (ขวด) 61018 5 0 2561
85    น้ำเกลือ 5%D NSS 1000 ml (ขวด) 59161 15 0 2559
86    น้ำเกลือ 5%D NSS 1000 ml (ขวด) 60016 15 0 2560
87    น้ำเกลือ 5%D NSS 1000 ml (ขวด) 61019 20 0 2561
88    น้ำเกลือ 5%D NSS/2 1000 ml (ขวด) 59162 22 0 2559
89    น้ำเกลือ 5%D NSS/2 1000 ml (ขวด) 60017 22 0 2560
90    น้ำเกลือ 5%D NSS/2 1000 ml (ขวด) 61020 17 0 2561
91    ผ้าก๊อส ขนาด 9 นิ้ว (ม้วน) 61024 1 0 2561
92    พลาสเตอร์ (transpore) ขนาด 1 นิ้ว (ม้วน) 59167 5 0 2559
93    พลาสเตอร์ (transpore) ขนาด 1 นิ้ว (ม้วน) 60023 10 0 2560
94    พลาสเตอร์ (transpore) ขนาด 1 นิ้ว (ม้วน) 61025 4 0 2561
95    พลาสเตอร์ (transpore) ขนาด 1/2 นิ้ว (ม้วน) 59168 10 0 2559
96    พลาสเตอร์ (transpore) ขนาด 1/2 นิ้ว (ม้วน) 60024 7 0 2560
97    พลาสเตอร์ (transpore) ขนาด 1/2 นิ้ว (ม้วน) 61027 12 0 2561
98    พลาสเตอร์ปิดแผล (Fixomull) (ม้วน) 59169 10 0 2559
99    พลาสเตอร์ปิดแผล (Fixomull) (ม้วน) 60025 10 0 2560
100    พันผ้า (Bandaging) 2 นิ้ว (ม้วน) 59170 30 0 2559
101    พันผ้า (Bandaging) 2 นิ้ว (ม้วน) 60022 25 0 2560
102    พันผ้า (Bandaging) 2 นิ้ว (ม้วน) 61028 22 0 2561
103    พันผ้า (Bandaging) 4 นิ้ว (ม้วน) 59171 25 0 2559
104    พันผ้า (Bandaging) 4 นิ้ว (ม้วน) 60026 80 0 2560
105    พันผ้า (Bandaging) 4 นิ้ว (ม้วน) 61029 87 0 2561
106    พันผ้า (Bandaging) 6 นิ้ว (ม้วน) 59172 10 0 2559
107    พันผ้า (Bandaging) 6 นิ้ว (ม้วน) 60027 20 0 2560
108    พันผ้า (Bandaging) 6 นิ้ว (ม้วน) 61030 46 0 2561
109    ฟองน้ำ (12 ก้อน/แพค) 59173 2 0 2559
110    ฟองน้ำ (12 ก้อน/แพค) 60028 12 0 2560
111    ฟองน้ำ (12 ก้อน/แพค) 61031 10 0 2561
112    ฟองน้ำล้างจาน 59348 7 0 2559
113    ยาสวนอุจจาระ(Unison enema) 100 ml (กล่อง) 59175 216 0 2559
114    ยาสวนอุจจาระ(Unison enema) 100 ml (กล่อง) 60030 81 0 2560
115    ยาสวนอุจจาระ(Unison enema) 100 ml (กล่อง) 61033 46 0 2561
116    สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 300 ml (ขวด) 59176 9 0 2559
117    สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 300 ml (ขวด) 60031 9 0 2560
118    สบู่เหลวล้างมือ ขนาด 300 ml (ขวด) 61034 6 0 2561
119    สาย NG Tube No.14 Fr. (เส้น) 59210 15 0 2559
120    สาย NG Tube No.14 Fr. (เส้น) 60065 20 0 2560
121    สาย NG Tube No.14 Fr. (เส้น) 61070 17 0 2561
122    สาย NG Tube No.18 Fr. (เส้น) 59211 20 0 2559
123    สาย NG Tube No.18 Fr. (เส้น) 5 60055 0 2560
124    สาย NG Tube No.18 Fr. (เส้น) 61071 2 0 2561
125    สาย NG Tube No.6, 8, 12 Fr. (เส้น) 59209 40 0 2559
126    สาย NG Tube No.6, 8, 12 Fr. (เส้น) 60063 10 0 2560
127    สาย NG Tube No.6, 8, 12 Fr. (เส้น) 61069 40 0 2561
128    สายดูดเสมหะ No. 14 Fr. (เส้น) 59203 148 0 2559
129    สายดูดเสมหะ No. 14 Fr. (เส้น) 60057 148 0 2560
130    สายดูดเสมหะ No. 14 Fr. (เส้น) 61063 100 0 2561
131    สายยางรัดแขน (เส้น) 59204 75 0 2559
132    สายยางรัดแขน (เส้น) 60058 75 0 2560
133    สายยางรัดแขน (เส้น) 61064 1 0 2561
134    สายสวนปัสสาวะ 2 หาง No.14 Fr. (เส้น) 59206 90 0 2559
135    สายสวนปัสสาวะ 2 หาง No.14 Fr. (เส้น) 60060 50 0 2560
136    สายสวนปัสสาวะ 2 หาง No.14 Fr. (เส้น) 61066 1 0 2561
137    สายสวนปัสสาวะ 2 หาง No.16 Fr. (เส้น) 59207 19 0 2559
138    สายสวนปัสสาวะ 2 หาง No.16 Fr. (เส้น) 60061 30 0 2560
139    สายสวนปัสสาวะ 2 หาง No.16 Fr. (เส้น) 61067 48 0 2561
140    สายสวนปัสสาวะ 2, 3 หาง No.18 Fr. (เส้น) 59208 4 0 2559
141    สายสวนปัสสาวะ 2, 3 หาง No.18 Fr. (เส้น) 60062 4 0 2560
142    สายสวนปัสสาวะ 2, 3 หาง No.18 Fr. (เส้น) 61068 3 0 2561
143    สายสวนแดง (สาย) 59205 5 0 2559
144    สายสวนแดง (สาย) 60059 30 0 2560
145    สายสวนแดง (สาย) 61065 28 0 2561
146    สารหล่อลื่น (KY jelly) ขนาด 50 กรัม (หลอด) 59177 10 0 2559
147    สารหล่อลื่น (KY jelly) ขนาด 50 กรัม (หลอด) 60032 40 0 2560
148    สารหล่อลื่น (KY jelly) ขนาด 50 กรัม (หลอด) 61035 51 0 2561
149    สำลีก้อนเล็ก (ถุงใหญ่) 59178 2 0 2559
150    สำลีก้อนเล็ก (ถุงใหญ่) 60033 20 0 2560
151    สำลีก้อนเล็ก (ถุงใหญ่) 61036 16 0 2561
152    สำลีก้อนใหญ่ใช้ Flush (ถุงใหญ่) 59179 18 0 2559
153    สำลีก้อนใหญ่ใช้ Flush (ถุงใหญ่) 61037 1 0 2561
154    สำลีม้วนใหญ่ (ม้วน) 59180 18 0 2559
155    สำลีม้วนใหญ่ (ม้วน) 60034 15 0 2560
156    สำลีม้วนใหญ่ (ม้วน) 61038 10 0 2561
157    เข็มฉีดยา No.18 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 59192 3 0 2559
158    เข็มฉีดยา No.18 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 60049 3 0 2560
159    เข็มฉีดยา No.18 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 61055 1 0 2561
160    เข็มฉีดยา No.24 ยาว11/2 นิ้ว (100/กล่อง) 59193 1 0 2559
161    เข็มฉีดยา No.24 ยาว11/2 นิ้ว (100/กล่อง) 60051 1 0 2560
162    เข็มฉีดยา No.24 ยาว11/2 นิ้ว (100/กล่อง) 61057 7 0 2561
163    เข็มฉีดยา No.24 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 59194 10 0 2559
164    เข็มฉีดยา No.24 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 60050 5 0 2560
165    เข็มฉีดยา No.24 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 61056 1 0 2561
166    เข็มฉีดยา No.25 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 59195 1 0 2559
167    เข็มฉีดยา No.25 ยาว1นิ้ว (100/กล่อง) 60052 1 0 2560
168    เข็มแทงน้ำเกลือ No.24 (50/กล่อง) 59196 77 0 2559
169    เข็มแทงน้ำเกลือ No.24 (50/กล่อง) 60054 50 0 2560
170    เข็มแทงน้ำเกลือ No.24 (50/กล่อง) 61058 25 0 2561
171    แอลกอฮอร์ 70% 450ml (ขวด) 60036 6 0 2560
172    แอลกอฮอร์ 70% 450ml (ขวด) 61040 3 0 2561
173    แอลกอฮอล์ Jel ล้างมือ 450ml (ขวด) 61041 7 0 2561
174    ไม้กดลิ้น ชนิดไม้ (100/กล่อง) 59174 86 0 2559
175    ไม้กดลิ้น ชนิดไม้ (100/กล่อง) 60029 100 0 2560
176    ไม้กดลิ้น ชนิดไม้ (100/กล่อง) 61032 150 0 2561
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved