ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์    
ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท    ปีการศึกษา
 สรุปครุภัณฑ์ตามปีการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
1    เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง 5 รายการ
2    หุ่นปฏิบัติการพยาบาล 44 รายการ
3    วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 229 รายการ
4    วัสดุสิ้นเปลือง 176 รายการ
5    พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 64 รายการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 518  รายการ
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ประเภทครุภัณฑ์ หุ่นปฏิบัติการพยาบาล ปีการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณท์ จำนวนพร้อมใช้งาน ชำรุด ปีการศึกษา
1    CPR หุ่นครึ่งตัว 59009 5 0 2559
2    CPR หุ่นเต็มตัว 59008 3 0 2559
3    DART BAG™ ECG PALS Simulator – Red 59226 1 0 2559
4    EMT Casualty Simulator kit 59238 1 0 2559
5    Female Wound Care Assessment Set for Nursing Anne Manikins (70,175) 59215 1 0 2559
6    Gaumard® NOELLE® Maternal and Neonatal Birthing Simulator 59228 1 0 2559
7    Gaumard® Palpation Module for Leopold’s Maneuvers 59230 2 0 2559
8    Gaumard® Premie™ Blue Simulator with SmartSkin™ Technology 59229 2 0 2559
9    Gaumard® Simple Simon® Hospital Training Manikin(24,325) 59214 2 0 2559
10    Gaumard® Simple Susie® Hospital Training Manikin – Light (10,325) 59212 3 0 2559
11    Gaumard® Susie/Simon® Hospital Training Manikin with Ostomy (24,325 ) 59213 3 0 2559
12    GERi™/KERi™ IV Skin & Vein Replacement Kit – Light (3,938) 59217 1 0 2559
13    Hardware Replacement Set (3,570) 59223 1 0 2559
14    Injection Teaching Model 59235 20 0 2559
15    Life/form® Basic KERi™ Manikin without Carry Case – Light (47,250) 59234 2 0 2559
16    Life/form® Full Body “Airway Larry” with Light Controller 59225 2 0 2559
17    Life/form® Intrademal lnjection Simulator-Light 59236 10 0 2559
18    Life/form® Suture and Stapling Practice Trainer Set 59231 10 0 2559
19    Life/form® Suture Replacement Pads – Light 59232 10 0 2559
20    Muscles of the Human Arm Model (7 Parts) 59224 2 0 2559
21    Nasco’s Family Nurse Practitioner Kit Tote 59233 5 0 2559
22    Patrick - Large lnjection Pad 59237 10 0 2559
23    Replacement Foot, Left (2,065) 59218 2 0 2559
24    Replacement Foot, Right (2,065) 59219 1 0 2559
25    Replacement Hand, Right (1,925) 59216 2 0 2559
26    Replacement Hip (1,715) 59222 2 0 2559
27    Replacement Left Shoulder(1,715) 59220 2 0 2559
28    Replacement Right Shoulder(1,715) 59221 1 0 2559
29    SAM BASIC™ Student Auscultation Manikin Trainer with Wi-Fi® SimScope™ - Light Skin 59227 2 0 2559
30    Sutured/Stapled Wound Simulation Training kit - Light 59239 2 0 2559
31    ปอดเทียม พลาสติก (ชิ้น) 59017 11 0 2559
32    หุ่น catheterization แบบครึ่งตัวชาย 59005 4 0 2559
33    หุ่น catheterization แบบครึ่งตัวหญิง 59006 7 0 2559
34    หุ่น Tracheotomy ครึ่งตัว (ตัว) 59012 3 0 2559
35    หุ่นนม (ชิ้น) 59018 4 0 2559
36    หุ่นปากสำหรับฝึกผายปอด (ชิ้น) 59013 85 0 2559
37    หุ่นผู้ใหญ่เต็มตัว เพศหญิง/ชาย (Suzi) (ตัว) 59010 14 0 2559
38    หุ่นผู้ใหญ่เต็มตัว เพศหญิง/ชาย (Suzi) (ตัว) 61001 5 0 2561
39    หุ่นอวัยวะเพศชาย(ผู้ใหญ่) (ชิ้น) 50014 9 0 2559
40    หุ่นอวัยวะเพศหญิง(ผู้ใหญ่) (ชิ้น) 59015 9 0 2559
41    หุ่นแขนสำหรับฉีดยาเข้าเส้นโลหิต 59007 3 0 2559
42    หุ่นแผลเปิด (set จำลองแผล/กล่อง) 59016 1 0 2559
43    หุ่นแผลเปิด (set จำลองแผล/กล่อง) 60002 1 0 2560
44    หุ่นแสดงการฉีดยาเด็กทารก (ตัว) 59011 1 0 2559
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved