ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์    
ข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามประเภท    ปีการศึกษา
 สรุปครุภัณฑ์ตามปีการศึกษา
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ทั้งหมด
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
1    เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง 5 รายการ
2    หุ่นปฏิบัติการพยาบาล 44 รายการ
3    วัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 229 รายการ
4    วัสดุสิ้นเปลือง 176 รายการ
5    พื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ 64 รายการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 518  รายการ
ข้อมูลครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชธานี ประเภทครุภัณฑ์ เตียง โต๊ะข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง ปีการศึกษา ทั้งหมด
ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณท์ จำนวนพร้อมใช้งาน ชำรุด ปีการศึกษา
1    เตียงผู้ใหญ่ Fowler’s bed (เตียง) 59001 14 0 2559
2    เตียงผู้ใหญ่ Simon’s bed (เตียง) 59002 4 1 2559
3    เตียงเด็ก 59003 1 0 2559
4    โต๊ะข้างเตียง 59004 12 0 2559
5    โต๊ะคร่อมเตียง (over bed) (ตัว) 60001 1 0 2560
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved